Гаранционни условия

Благодарим Ви, че избрахте да пазарувате от онлайн магазина на handsfree.bg.

Вашият продукт е обезпечен срещу всички производствени дефекти, с безплатно гаранционно обслужване за срока, посочен в гаранционната Ви карта.

При проявен дефект на стока в гаранционен срок, първо се свържете с нас чрез някой от посочените телефони за връзка или пуснете рекламация от тук. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от вас телефон или електронен адрес.

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Всяка стока, на която е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с оригинална гаранционна карта, като гаранционният срок започва да тече от датата на продажба.

2. Гаранционното обслужване се извършва само след представяне на оригинална гаранционна карта в офиса на  фирма "Итопия" ЕООД, намиращ се на адрес: гр. София, ул. Крум Кюлявков 15, тел. 0888150062, 0896743807.

3. Гаранционното обслужване е безплатно.

4. Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случай:

- повреди при лошо транспортиране

- лошо съхранение

- неправилна инсталация и експлоатация

- при химическо, механично или друго вредно въздействие върху продукта.

- повреда, причинена от несъответствие в интерфейсите

- хардуерна несъвместимост

- токов удар

- при попадане на външни обекти (инсекти) и/или течности в продукта и при повреда в резултат на природни бедствия.

- нарушена маркировка или стикер

- ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени лица

- ако продукта е ползван не по предназначение

- загубена гаранционна карта

5. Гаранционните условия се считат за приети от клиента, без необходимостта той да подписва документа, ако няма възражения в 14 дневен срок от датата на закупуване на стоката.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗАМЯНА НА НЕСЪОТВЕТСТВАЩ ПРОДУКТ

Потребителят има право, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай Итопия ЕООД ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 112

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземе предвид:

-1. стойността на потребителската стока, ако нямаше несъответствие

-2. значимостта на несъответствието

-3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него

Чл. 113

(1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, счито на предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право на да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока, съгласно чл. 114

(4) Приведжането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася заничителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претъпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удоволетворен от решаването на рекламацията по ч. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

-1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

-2. намаляване на цената;

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато тъговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3)Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115

(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок от две години, считано от доставянето ма потребителската стока.

(2) Срокът по ал.1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал.1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1.

 

ИЗЛИЗАНЕ ОТ УПОТРЕБА

Уредът не съдържа вредни вещества, които да имат вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Независимо от това при излизане от употреба, уредът подлежи на разделно събиране и е забранено изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадаци. Потребителят следва да използва някоя от системите за обратно приемане и събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

Creative Commons License(cc) handsfree.bg. Някои права запазени. Всички цени са крайни, в лева с включен ДДС